سبک پوکه فاروج و خواص و موارد مصرف پوکه معدنی پوکه فاروج

پوکه فاروج  سبک پوکه فاروج خواص و موارد مصرف پوکه معدنی پوکه فاروج پوکه ها, سنگدانه های سبک طبيعی(پوکه معدنی فاروج) يا فرآوری شده ای(پوکه صنعتی ، لیکا ) هستند که به دليل تخلخل دارای وزن مخصوص کم می باشند . اين دانه ها را ميتوان به تنهايی به عنوان پر کننده فضاهای خالي به منظور […]